plaża

Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU

 1. Klienci korzystający z naszych usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 2. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 6 osób).
 3. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji, Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 4. W cenie zostały zawarte: woda, prąd, parking (maksymalnie 1 auto), pościel.
 5. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 6. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 17.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 7. Osoby zamieszkujące domek ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź braki w wyposażeniu domku i na terenie ośrodka.
 8. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.
 9. Prosimy o nieprzenoszenie wyposażenia domków.
 10. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na Najemcy domku. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody, prądu, gazu, Internetu.
 12. Należność za pobyt oraz kaucja zwrotna w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych), pobierana jest w dniu przyjazdu.
 13. W sytuacji skrócenia czasu pobytu przez Najemcę, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana przez Wynajmującego.
 14. Najemca nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 15. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku, w okresie krótszym niż 60 dni od daty początku najmu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 16. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia Najemcy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Najemcy, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 18. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Prosimy o rozpalanie grilla w miejscu do tego wyznaczonym.
 19. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.
 20. Z uwagi na zagrożenia pożarowe, obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku (nie wliczając ładowarek do laptopów i telefonów). Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 21. Dzieci na placu zabaw bawią się wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
 22. Osoby odwiedzające, niezameldowane w obiekcie, proszone są o opuszczenie budynku do godz. 22:00.
 23. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.
 24. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. (Regulamin pobytu ze zwierzętami).
 25. Najemcy proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (szkło, plastik itp.).
 26. Najemcy są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte, pościel zdjęta i złożona, a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń, z kaucji zostanie potrącona kwota w wysokości 150 zł.
 27. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę w wysokości 50 zł.
 28. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.
 29. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy, przez Wynajmującego, bez zwrotu pieniędzy.
 30. W sytuacji konieczności interwencji policji, możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony Wynajmującego, bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 31. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami, która obowiązuje od momentu wpłacenia zaliczki. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Mielno.
 32. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę Najemcy, ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 33. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 34. Przypadki nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciwpożarowej skutkują karą w wysokości 500 zł. Teren obiektu jest stale monitorowany.
 35. W każdym domku są gaśnice.
 36. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.

Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Zwierzę na terenie obiektu musi być pod pełną kontrolą swojego właściciela, przy czym za właściciela zwierzęcia uznaje się każdego, kto wprowadza zwierzę na teren obiektu.
 2. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia zwierzęcia, z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.
 3. Zwierzę nie może zakłócać wypoczynku innych wczasowiczów.
 4. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza terenem obiektu.
 5. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku jak i na terenie obiektu.
 6. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.